PENTAS SENI

35705 medium post 44125 c1b3b46d f434 447b 859a 869664f969d2 2018 10 14t09 58 44.319 07 00 35707 medium post 44125 f093dda0 5f1f 437d a3f2 4de428fa8851 2018 10 14t09 58 47.291 07 00 35709 medium post 44125 482b897a 42d0 41d0 9b25 8f0476255dda 2018 10 14t09 58 51.175 07 00 35706 medium post 44125 d3d18aab f44b 4028 bcc2 5ec5a0d248de 2018 10 14t09 58 45.586 07 00 35708 medium post 44125 0948b27b bdaf 4677 9ed7 990d936796cd 2018 10 14t09 58 49.331 07 00
ᴘᴇɴᴛᴀs sᴇɴɪ.... 
ʀɪɴᴛɪsᴀɴ ᴋᴇʟᴜʀᴀʜᴀɴ ʙᴜᴅᴀʏᴀ... 
ʜᴀʀɪ 1⃣ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ɴʏᴀ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɢᴇᴅᴏɴɢᴛᴇɴɢᴇɴ ᴋᴏᴛᴀ ʏᴏɢʏᴀᴋᴀʀᴛᴀ sᴀʙᴛᴜ 1⃣3⃣ ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ 2⃣0⃣1⃣8⃣ ᴍᴜʟᴀɪ ᴊᴀᴍ 1⃣9⃣.3⃣0⃣ sᴅ sᴇʟᴇsᴀɪ ᴍᴇɴᴀᴍᴘɪʟᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ sᴇɴɪ ᴜɴɢɢᴜʟᴀɴ..... 
ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʟᴀɴᴄᴀʀ.... 
sᴀʟᴀᴍ #sᴇᴋᴛ ʀᴋʙ #ᴋᴏᴏʀᴅɪɴᴀᴛᴏʀ ᴋᴀʀᴀᴡɪᴛᴀɴ
    
Sudah dilihat 130 kali

Komentar